466,992 Unikalnych wizyt
Nawigacja
Strona główna
Dyrektor
Kontakt
Akustyk
Muzyk
Plastyk
Taniec
Zespoły śpiewacze
Galeria
Historia DK
Harmonogram pracy DK
Sale DK do wynajęcia
Szukaj
News
------------
Biblioteka
Historia Biblioteki
Swiss Contribution

GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE

NASZĄ PRZYSZŁOŚCIĄ

Laboratorium Ćmielowskich

Tradycji

OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA
OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA

Kat4x4
Kat4x4

Dobra Rada
Dobra Rada

Solegro
Solegro

Powitanie
Witaj na stronie Domu Kultury.
Przetarg na gastronomię - Ceramik 2016

Zaproszenie do złożenia oferty

Dyrektor Domu Kultury im. W. Gombrowicza w Ćmielowie zaprasza do składania ofert na obsługę gastronomiczną w trakcie imprezy plenerowej w gminie Ćmielów

1. Wydzierżawiający: Dom Kultury im. W. Gombrowicza w Ćmielowie, z siedzibą                  w Ćmielowie przy ul. Rynek 50, 27-440 Ćmielów, NIP: 863-100-13-26, REGON: 001221625, tel.15/ 8612108 fax. 15 861 60 10, e-mail: dk.cmielow@op.pl

2. Przedmiot: obsługa gastronomiczną w formie dzierżawy części nieruchomości, na której odbywać się będzie impreza:

a)  nazwa imprezy: Piknik Tradycji Miejsce: Stadion Miejski  w Ćmielowie Data 07.08.2016 r.

Godz.. imprezy: 16.00 – 22.00

Program: występ Kapeli Nadwiślańskiej, koncert zespołu Happy End, zabawa taneczna z DJ.

Ponadto stoisko malowania porcelany, urządzenia dmuchane dla dzieci.

Dzierżawa gruntu będzie z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej               z możliwością sprzedaży ciepłych posiłków i napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5%, piwa. Wydzierżawiający zapewnia bezpłatnie zasilanie energetyczne z możliwością przyłączenia urządzeń o łącznej maksymalnej mocy 15 kW.

Dzierżawca zobowiązany jest posiadać decyzję Powiatowego Inspektora Sanitarnego zezwalającą na handel środkami spożywczymi oraz zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w trakcie trwania imprezy.

3. Oferta: warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty zawierającej:

a) imię i nazwisko, adres oferenta lub nazwę i siedzibę firmy,

b) datę sporządzenia oferty,

c) oświadczenie, że oferent zapoznał się z przeznaczonym do wydzierżawienia terenem oraz projektem umowy i nie wnosi do niej uwag,

d) oferowaną stawkę czynszu dzierżawnego na imprezę.

e) ofertę gastronomiczną z wyszczególnieniem oferowanych potraw,

f) informację dot. liczby miejsc siedzących dla konsumentów,

g) oświadczenie, że w trakcie imprez  oferent będzie posiadał wymagane prawem zezwolenia związane z rodzajem prowadzonej działalności.

4. Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać/przesłać w zamkniętych kopertach z napisem “oferta na obsługę imprezy” w sekretariacie  (II piętro) Domu Kultury                       w Ćmielowie do dnia 26 lipca 2016 roku  do godz. 14:00.

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.  Kwota dofinansowania wynosi 3 594,84 CHF.

5. Otwarcie ofert: oferty zostaną otwarte w dniu: 26 lipca 2016 r. o godz. 1415 w pokoju Głównej Księgowej (II piętro) w Domu Kultury w Ćmielowie.

6. Osoba upoważniona do kontaktów z Oferentami:

Justyna Chamera – Dyrektor Domu Kultury im. W. Gombrowicza w Ćmielowie, 27-440 Ćmielów ul. Rynek 50 tel. 15/ 8612108 w sprawie przedmiotu zamówienia i w sprawie procedury.

7. Niniejsze ogłoszenie opublikowano na stronie internetowej: www.bip.cmielow.pl, www.dkcmielow.naszbip i na tablicy ogłoszeń w UMiG w Ćmielowie oraz na tablicy ogłoszeń w Domu Kultury w Ćmielowie. Wyniki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości.

8. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, lub jego części, lub wyboru oferentów na poszczególne imprezy. Komisja przetargowa przeanalizuje złożone oferty pod kątem ich atrakcyjności handlowej. Komisja wybierze oferty

z najwyższym oferowanym czynszem dzierżawnym. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do dopuszczenia innych usług gastronomicznych np.: gotowana kukurydza, wata cukrowa, popcorn, gofry, prażynki, lody, w przypadku braku wyżej wymienionych dań we własnej ofercie.

9. Załączniki: wzór umowy– zał. Nr 1. Załącznik dostępny jest na stronie internetowej, na której opublikowano niniejsze ogłoszenie oraz w Sekretariacie Domu Kultury w Ćmielowie, 27-440 Ćmielów, ul. Rynek 50.

Ćmielów dn. 15/07/2016r.


Zatwierdził:

Dyrektor Domu Kultury

im. W. Gombrowicza w Ćmielowie

Justyna Chamera

 

 

 

Do pobrania: Umowa dzierżawy terenu


Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.  Kwota dofinansowania wynosi 3 594,84 CHF.


 

 

 

Obchody walk w Woli Grójeckiej 2016

Warsztaty z diagnozy..

W dniach 27 i 28 czerwca w Domu Kultury w Ćmielowie zostały przeprowadzone warsztaty z diagnozy zasobów lokalnych. Zajęcia te były realizowane w ramach projektu „Ćmielowskie laboratorium tradycji” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. W warsztatach wzięło udział 12 mieszkańców gminy Ćmielów: osoby fizyczne, członkowie nieformalnych grup takich jak KGW, członkowie Rad Sołeckich oraz przedsiębiorcy chcący rozszerzyć swoja działalność o działalność okołoturystyczną. Celem projektu jest pobudzanie lokalnej aktywności do przyjrzenia się miejscowym tradycjom, wykorzystaniu ich do szerszej promocji przez stworzenie ścieżki możliwości rozwoju lokalnego. Przed uczestnikami kolejne warsztaty z marketingu turystycznego oraz możliwości pozyskania środków na działalność okołoturystyczną, które zostaną przeprowadzone 11 i 12 lipca.


VI Turniej Sołectw


Po raz szósty na Stadionie Miejskim w Ćmielowie, został przeprowadzony Gminny Turniej Sołectw Ćmielów 2016. Do tegorocznej edycji zgłosiło się pięć Sołectw: Buszkowice, Brzóstowa, Piaski Brzóstowskie, Wojnowice i Wólka Wojnowska. Trzyosobowe drużyny, które zmierzyły się w następujących konkurencjach:

  1. W sołectwie siła – konkurencja polegająca na prezentacji sołectwa przez wjazd/wejście na obiekt Stadionu.  Drużyny otrzymały następującą punktację: Buszkowice 6, 8 i 6 pkt., Brzóstowa; 2, 7, i 8 pkt, Piaski Brzóstowskie 10, 8 i 10 pkt, Wólka Wojnowska 5, 7 i 10 pkt, Wojnowice 4, 6 i 8 pkt.
  2. Wkręceni – konkurencja polegała na skręceniu i rozkręceniu maszynki do mielenia mięsa na czas. Wygrywała ta drużyna która wykonała zadanie w najkrótszym czasie. Punktacja: Buszkowice 1, 1, 1 pkt, Brzóstowa 3, 3, 3 pkt, Piaski Brzóstowskie 4,4,4 pkt. Wólka Wojnowska 5, 5, 5 pkt, Wojnowice 4,4,4 pkt.
  3. Zaklęty krąg – konkurencja polegała na trzykrotnym okręceniu zawodnika wokół własnej osi a następnie rzucie piłką do celu oddalonego o 5 metrów. Zawodnik miał trzy szanse. Wygrywała ta drużyna która  miała najwięcej celnych rzutów. Punktacja: Buszkowice: 5,5,5 pkt, Brzóstowa 5,5,5 pkt, Piaski Brzóstowskie 5,5,5 pkt, Wólka Wojnowska 5, 5, 5 pkt, Wojnowice 10, 10, 10 pkt.
  4. Ziemniakowe szaleństwo – to konkurencja w której wszyscy członkowie drużyny mieli za zadanie w ciągu 3 minut obrać i zetrzeć na tarce ziemniaki. Wygrywała ta drużyna, która starła wagowo największa ilość ziemniaków. Punktacja: Buszkowice 5,5,5 pkt. Brzóstowa 3,3,3 pkt. Piaski Brzóstowskie 1,1,1 pkt, Wólka Wojnowska 4,4,4 pkt, Wojnowice 3,3,3 pkt.
  5. Dożynkowa kasa   - konkurencja polegała na odszukaniu monet umieszczonych w misce z przedmiotami, przykrytej materiałem w czasie 3 minut. Wygrywała ta drużyna która z odnalezionych monet uzbierała najwyższą kwotę. Punktacja:  Buszkowice 1,1,1 pkt, Brzóstowa 2,2,2 pkt. Piaski Brzóstowskie 4,4,4 pkt. Wólka Wojnowska 3,3,3 pkt. Wojnowice 5,5,5 pkt.
  6. Szczęśliwa podkowa – konkurencja polegała na strąceniu podkową puszki ustawionej na pniaku z odległości 5 metrów. Zadanie wykonywali wszyscy członkowie drużyny. Punktacja: Buszkowice 5,5,5 pkt, Brzóstowa 3,3,3 pkt. Piaski Brzóstowskie 1,1,1 pkt. Wólka Wojnowska 0 pkt. Wojnowice 3,3,3 pkt.
  7. Sołectwo z pasją  - konkurencja nieobowiązkowa,  polegająca na stworzeniu stoiska, prezentującego dane sołectwo. Do tej konkurencji zgłosiły się wszystkie sołectwa biorące udział w turnieju. Punktacja: Buszkowice 5,7,10 pkt, Brzóstowa 10,10,10 pkt. Piaski Brzóstowskie 8,10,10. Wólka Wojnowska 5,8,10. Wojnowice 5,7,10 pkt.

Uczestników Turnieju oceniało jury powołane przez Organizatora w składzie:

Lidia Kacała – przedstawiciel oświaty w gminie Waśniów, Grzegorz Tyrała – artysta rzeźbiarz oraz Roman Dulny – pracownik Opatowskiego Ośrodka Kultury. Komisja po obradach i zliczeniu wszystkich punktów ogłosiła werdykt. W VI Gminnym Turnieju Sołectw Ćmielów 2016, V miejsce zajęło Sołectwo Buszkowice. IV miejsce dla Sołectwa Brzóstowa, III wywalczyło Sołectwo Wólka Wojnowska, II dla Sołectwa Piaski Brzóstowskie natomiast   I dla Sołectwa Wojnowice. Każda z drużyn otrzymała pamiątkowy dyplom, oraz nagrody finansowe w wysokości: za I miejsce 500,00 zł, za II miejsce 300,00 zł, za III miejsce 200,00 zł za miejsca od IV i V po 100,00 zł. Dla pierwszych trzech drużyn zostały ufundowane puchary, które wręczył Burmistrz Ćmielowa Jan Kuśmierz. Dodatkowo od firmy REMONDIS Ostrowiec Sp. z o.o. członkowie drużyn z I i II miejsca otrzymali Dyplom uprawniający do podpisania umowy na dzierżawę kompletu pojemników za 1 grosz w okresie 1.07.2016 do 30.06.2017 r. Natomiast Zakład Unieszkodliwiania Odpadów „Janik” sp. z o.o. ufundował dla każdego Sołectwa upominki w postaci czajników bezprzewodowych i 100 sztuk worków do segregacji odpadów komunalnych. Upominki wręczył Wiceprezes Zarządu Mariusz Pasternak.

Organizator imprezy pragnie złożyć serdeczne podziękowania mieszkańcom Sołectw biorących udział w Turnieju za przygotowanie stoisk promujących.

Kurtyna wodna przed DK
Kurtyna wodna przed Domem Kultury w Ćmielowie
- nowa atrakcja dla dzieci.


Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
PIK
PIK

Sale do wynajęcia
Sale do wynajęcia

Instytut Książki
Instytut Książki

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Zakupy nowości czytelniczych w ramach dofinansowania